energia renovable Volrein

Alguns dels nostres projectes i instal·lacions
instal·lació autoconsum fotovoltaic

Instal·lació d'autoconsum fotovoltaic

23 juny, 2019

Instal·lació d'autoconsum de 3 kW pic, d'acord amb el RD 244/2019.

Es va realitzar un estudi previ sobre el perfil de consum, per a una optimització de la instal·lació, el client va haver de modificar alguns hàbits de consum, traslladant aquests a les hores centrals de el dia (amb l'ajuda de petits programadors automàtics)

La instal·lació és més simple que amb l'anterior RD, ja que no cal instal·lar un comptador en la part de generació, i no cal demanar un punt de connexió a la companyia subministradora.

energia solar tèrmica

Energia solar tèrmica amb suport a calefacció

10 de febrer, 2019

Aquesta instal·lació, formada per 5 panells solars tèrmics (aproximadament 12m2) es va realitzar en un habitatge unifamiliar i s'utilitza per al ACS i el suport a calefacció amb terra radiant.

Les instal·lacions es van haver d'adaptar, ja que la casa és de principis de l'any 2000.

L'energia de suport és una caldera de gasoil preexistent i el control es realitza mitjançant un PLC programat per a aquesta aplicació en concret.

Disposa d'un dissipador estàtic, d'acord amb el CTE (Codi Tècnic de l'Edificació), el qual evita les sobretemperatures a l'estiu i soluciona el problema de descompressió del circuit primari en cas de falta l'electricitat.


energia solar tèrmica alberg

Energia solar tèrmica en alberg

17 de març, 2018

La instal·lació està realitzada amb 6 panells tèrmics horitzontals i donen servició a un alberg, el qual, disposa de cuina i dutxes.

La instal·lació disposa d'un acumulador de 1000 l. i està automatitzada amb un termòstat diferencial comercial.

En cas de sobretemperatures, disposa d'un aerotermos, el qual s'encarrega de dissipar els excessos d'energia procedent de les plaques solars.


instal·lació fotovoltaica aillada

Instal·lació fotovoltaica aïllada

2 novembre, 2017

Realitzada en una masia, és una petita instal·lació aïllada ja que a la zona no hi ha línia de distribució elèctrica, és una instal·lació minimalista únicament amb 4 plaques de 170W cadascuna, l'ús és només per als caps de setmana.

L'autonomia s'aconsegueix amb dos bateries de 230Ah.

L'inversor és de 1500 W, donant una ona sinusoïdal pura per alimentar els electrodomèstics