energia renovable Volrein

Autoconsum, el que cal saber, RD 244/2019


energia solar fotovoltaica 7

Quines modalitats d'autoconsum hi ha? Que és el contracte d'accés? Què és la compensació d'excedents? ¿Com es tramita administrativament una instal·lació?
10 juliol 2019

El Consell de Ministres ha aprovat, 5 d'abril de 2019, el Reial Decret pel qual es regulen les condicions administratives, tècniques i econòmiques de l'autoconsum a Espanya. Aquesta norma completa el marc regulador sobre aquesta qüestió, impulsat pel Reial decret llei 15/2018 pel qual es va derogar l'anomenat impost al Sol, i aporta certesa i seguretat als usuaris. Entre altres mesures, el Reial Decret publicat al BOE el 6 d'abril, és el RD 244/2019, habilita la figura de l'autoconsum col·lectiu, que fomentarà aquesta fórmula en les comunitats de propietaris o en polígons industrials; redueix els tràmits administratius, especialment en el cas dels petits autoconsumidors, i estableix un mecanisme simplificat de compensació de l'energia autoproduïda i no consumida.

El text que finalment s'ha aprovat és molt similar a l'esborrany remès a la CNMC, i no hi ha canvis significatius entre els dos textos. Les principals novetats d'aquesta nova versió són:

 • S'eximeix del contracte de serveis auxiliars a un notable nombre d'instal·lacions
 • S'estableixen terminis de resposta per a la correcta inscripció i informació, tant a distribuïdores com a CC. AA.

El Reial Decret fa viable l'autoconsum a Espanya, permetent possibilitats d'implementació que, fins al moment, no estaven contemplades. Tal com assenyala l'exposició de motius de Reial Decret, l'impuls de l'autoconsum tindrà un «efecte positiu sobre l'economia general, sobre el sistema elèctric i energètic i sobre els consumidors».

Entre altres qüestions, l'extensió de aquesta fórmula fomentarà l'activitat econòmica i l'ocupació local, pel seu caràcter distribuït; afavorirà l'electrificació de l 'economia, permetent a Espanya complir amb les seves obligacions en matèria de lluita contra el canvi climàtic; oferirà una alternativa als ciutadans, que pot ser més avantatjosa econòmicament que el consum d'energia tradicional; i permetrà l'entrada de nous actors, i de la pròpia ciutadania, en el sistema elèctric.

El Reial Decret classifica i defineix les diferents classes d'autoconsum. Fins al moment, només existia una possibilitat, l'autoconsum individual connectat a una xarxa interior. Amb la nova norma, es consagra la figura de l'autoconsum col·lectiu, de tal manera que diversos consumidors puguin associar-se a una mateixa planta de generació, fet que impulsarà l'autoconsum en comunitats de propietaris o entre empreses o indústries ubicades en una mateixa localització.

A més, es defineix el concepte de «instal·lació de producció pròxima a les de consum i associada a les mateixes». Amb aquesta figura, es permet realitzar l'autoconsum tant amb instal·lacions de generació situades en el mateix habitatge -única possibilitat prevista fins ara-, com en altres que estiguin ubicades a les proximitats. Així, per exemple, es podran instal·lar plaques fotovoltaiques en edificis contigus que tinguin millor orientació, sempre que hi hagi acord entre les parts.


Compensació d'excedents.

Una altra de les novetats del Reial Decret és la implantació d'un mecanisme simplificat de compensació d'excedents, és a dir, d'aquella energia generada per instal·lacions d'autoconsum i que l'usuari no consumeix instantàniament.

Fins al moment, si l’autoconsumidor volia obtenir una compensació per aquesta energia que s'injecta a la xarxa, s’havia de constituir-jurídicament com a productor d'energia, realitzant els tràmits i declaracions fiscals que la llei exigeix. Amb el Reial Decret aprovat, la comercialitzadora d'energia compensarà l'usuari per l'energia excedentària en cada factura mensual.

Aquest mecanisme és aplicable per a aquelles instal·lacions amb una potència no superior a 100 quilowatts (kW) i sempre que produeixin electricitat a partir d'energia d'origen renovable.

La compensació econòmica pot arribar fins al 100% de l'energia consumida per l'usuari en el mateix mes. D'altra banda, i en el cas de l'autoconsum col·lectiu, el Reial Decret també obre la porta a que un consumidor pugui aprofitar els excedents del seu veí i coparticipi del autoconsum, si aquest no està consumint la seva part proporcional d'energia.

Amb l'objecte d'impulsar el desenvolupament de l'autoconsum i oferir facilitats a la ciutadania, la norma obre la possibilitat que totes les comercialitzadores puguin oferir serveis d'autoconsum renovable. La Comissió Nacional dels Mercats i la Competència, que ha validat aquesta mesura, supervisarà l'evolució de mercat i, en cas que sorgeixin problemes de competència, podrà proposar a el Govern l'establiment de restriccions a determinades companyies.

El RD estableix terminis a l'Operador de Sistema i CNMC molt rellevants pel que fa a l'aplicació del mecanisme de compensació i instrumentació de l'autoconsum es refereix:

 • L'operador de el Sistema haurà d'enviar en un mes una proposta de modificació dels procediments d'operació de sistema i de el Reglament de punts de mesura que siguin necessaris per a l'adaptació al RD
 • En 3 mesos, la CNMC establirà l'adaptació de formats i protocols de comunicació entre distribuïdores, comercialitzadores i CC. AA en tot el relatiu a aquest RD.
 • Les distribuïdores i comercialitzadores disposaran d'un mes per a l'adaptació dels seus sistemes des de l'aprovació de les normes que es deriven dels dos punts anteriors.

Simplificació administrativa.

El Reial Decret redueix els tràmits administratius per a tots els usuaris. En el cas de la petita autoconsumidor (instal·lacions de fins a 15 kW o de fins a 100kW, en cas d'autoconsum sense excedents), es redueixen a una única gestió: notificar la instal·lació d'una planta de producció elèctrica en el seu corresponent comunitat o ciutat autònoma.

El registre estatal es nodrirà de la informació remesa per les administracions autonòmiques. A més, per a les instal·lacions de menys de 100kW en baixa tensió, les administracions demanaran informació a partir de les dades del certificat electrotècnic de la instal·lació.

Així mateix, s'articula un procediment perquè sigui el distribuïdor qui modifiqui el contracte d'accés dels petits consumidors que realitzin autoconsum i aquest només hagi de manifestar el seu consentiment.

De la mateixa manera, es simplifiquen dràsticament les configuracions de mesura perquè, en la majoria dels casos, n'hi ha prou amb un sol comptador en el punt frontera amb la xarxa de distribució, la qual cosa suposa una reducció de costos.

En el cas d'autoconsum col·lectiu, també caldrà mesurar l'energia generada amb un altre equip per fer el «repartiment d'energia» entre els consumidors participants.

Des del punt de vista de la seguretat industrial, es modifica el reglament electrotècnic de baixa tensió per regular els dispositius antivessaments i els kits autoenchufables, garantint que el desenvolupament de l'autoconsum és compatible amb la protecció de les persones i equips.


RESUM TÈCNIC RD 244/2019 CONDICIONS ADMINISTRATIVES, tècniques i econòmiques


Modalitats d'autoconsum

a) Modalitat de subministrament amb autoconsum sense excedents. En aquestes modalitats s'haurà d'instal·lar un mecanisme antiabocament el qual impedirà la injecció d'energia excedentària a la xarxa de transport o de distribució. En aquest cas hi ha d'haver un únic tipus de subjecte, que serà el consumidor.

b) Modalitat de subministrament amb autoconsum amb excedents. En aquestes modalitats les instal·lacions de producció pròximes i associades a les de consum podran, a més de subministrar energia per a autoconsum, injectar energia excedentària en les xarxes de transport i distribució. En aquests casos existiran dos tipus de subjectes, que seran el consumidor i el productor.

b1) Modalitat amb excedents acollida a compensació: Pertanyen a aquesta modalitat, aquells casos de subministrament amb autoconsum amb excedents en els quals voluntàriament el consumidor i el productor optin per acollir-se a un mecanisme de compensació d'excedents. Aquesta opció només serà possible en aquells casos en què es compleixi amb totes les condicions que seguidament es recullen:

La font d'energia primària sigui d'origen renovable.

 1. La potència total de les instal·lacions de producció associades no sigui superior a 100 kW.
 2. Si resultés necessari realitzar un contracte de subministrament per a serveis auxiliars de producció, el consumidor hagi subscrit un únic contracte de subministrament per al consum associat i per als consums auxiliars de producció amb una empresa comercialitzadora, segons el que disposa l'article 9.2 de el present Reial Decret .
 3. El consumidor i productor associat hagin subscrit un contracte de compensació d'excedents d'autoconsum definit en l'article 14 de el present Reial Decret.
 4. La instal·lació de producció no tingui atorgat un règim retributiu addicional o específic.

b2) Modalitat amb excedents no acollida a compensació: Pertanyen a aquesta modalitat, tots aquells casos d'autoconsum amb excedents que no compleixin amb algun dels requisits per pertànyer a la modalitat amb excedents acollida a compensació o que voluntàriament optin per no acollir-se a aquesta modalitat.


Definició d'instal·lació de producció

La norma inclou el concepte: "instal·lació de producció pròxima a les de consum i associades a les mateixes" que abasta, tant als consumidors individuals com als col·lectius i que defineix els tipus d'instal·lacions que es poden posar en marxa:

 1. Instal·lacions connectades a la xarxa interior o unida per línies directes.
 2. Instal·lacions connectades a la xarxa de baixa tensió derivada d'un mateix transformador.
 3. Instal·lacions en les quals el consum i la generació siguin en baixa tensió i a una distància inferior a 500 metres.
 4. La potència instal·lada serà la potència màxima de l'inversor o, si escau, la suma de les potències màximes dels inversors.

La potència instal·lada serà la potència màxima de l'inversor o, si s’escau, la suma de les potències màximes dels inversors.


Simplificació de tramitació

Les instal·lacions en sòl urbanitzat de menys de 15 kW o sense excedents, no necessiten permisos d'accés i connexió. Amb el certificat elèctric per a potències de menys de 10 kW, serà suficient per a legalitzar la instal·lació.

Per a instal·lacions de fins a 100kW connectades a baixa tensió el contracte d'accés amb la distribuïdora serà realitzat d'ofici per l'empresa distribuïdora.

Es crea el registre administratiu d'autoconsum d'energia elèctrica, <100 kW automàtic amb el butlletí o projecte BT.


Tipus d’autoconsumidors

Autoconsum individual: Podrà acollir-se a qualsevol modalitat d'autoconsum (amb o sense vessament). Si l'autoconsum és a través de la xarxa, necessàriament tindrà la consideració de "autoconsum amb excedents" en qualsevol modalitat.

Autoconsum col·lectiu: Només podrà acollir-se a les modalitats d'autoconsum amb excedents. Tots els autoconsumidors associats a la mateixa instal·lació de generació hauran de pertànyer a la mateixa modalitat d'autoconsum. Amb venda d'excedents, el titular de la instal·lació tindrà la consideració de consumidor pel que fa als seus consums auxiliars.

El consumidor i el propietari de la instal·lació podran ser diferents. Excepte en la modalitat d'autoconsum sense excedents que el titular del punt de subministrament i de la instal·lació seran el mateix.


Equips de mesura

De forma general, només cal un equip de mesura bidireccional en el punt frontera.

 • Es realitzi autoconsum col·lectiu.
 • La instal·lació de generació sigui una instal·lació propera a través de xarxa.
 • La tecnologia de generació no sigui renovable, cogeneració o residus.
 • En autoconsum amb excedents no acollida a compensació, si no es disposa d'un únic contracte de subministrament segons el que disposa l'article 9.2.
 • Instal·lacions de generació de potència aparent nominal igual o superior a 12 MVA.

S'estudiarà que el comptador de mesura s'ubiqui fora de el punt frontera si el cost de la instal·lació > 10%.

Els elements d'emmagatzematge s'instal·laran de tal manera que comparteixin equip de mesura i proteccions amb la instal·lació de generació.


Contracte d'accés

Per als autoconsumidors de potència inferior a 100kW, que estiguin connectats a la xarxa de baixa tensió i la instal·lació estigui en baixa tensió, el contracte d'accés serà realitzat d'ofici per la Distribuïdora, la qual, a més, serà l'encarregada d'informar a la comercialitzadora .

 • La CC.AA. informarà en 10 dies a la distribuïdora de la recepció de la documentació que acredita la posada en marxa de la instal·lació
 • Des d'aquesta documentació, la distribuïdora disposarà de 5 dies per a remetre la modificació del contracte a la comercialitzadora i l’autoconsumidor. Informarà la modalitat d'autoconsum, si és el cas les condicions del coeficient de repartiment i la data d'inici.
 • Des de la recepció d'aquesta modificació, el consumidor disposarà de 10 dies per notificar a la distribuïdora qualsevol discrepància.

La resta de autoconsumidors, o punts nous de subministrament, hauran de realitzar una comunicació a la Distribuïdora o mitjançant la comercialitzadora perquè aquesta modifiqui d'ofici el contracte existent. Aquesta disposarà d'un termini de 10 dies per modificar el contracte. En cas de discrepància, el consumidor associat, disposarà de 10 dies des de la recepció de la mateixa per part de la distribuïdora per notificar la seva disconformitat.


Contracte amb la comercialitzadora

En el contracte amb la comercialitzadora s'haurà de reflectir la modalitat d'autoconsum. Les companyies comercialitzadores de Referència (CUR) En cap cas podran rebutjar les modificacions de contracte d'aquells consumidors amb dret a PVPC (preu voluntari per al petit consumidor)


Contractes de serveis auxiliars

Els serveis auxiliars de producció es consideraran menyspreables, i per tant no requeriran d'un contracte de subministrament particular per al consum dels serveis auxiliars de producció, quan es compleixin les següents condicions:

 • Siguin instal·lacions pròximes de xarxa interior.
 • Es tracti d'instal·lacions de generació amb tecnologia renovable destinades per a subministrar a un o més consumidors acollits a qualsevol de les modalitats d'autoconsum i la seva potència instal·lada sigui menor de 100 kW.
 • En còmput anual, l'energia consumida per aquests serveis auxiliars de producció sigui inferior a l'1% de l'energia neta generada per la instal·lació.

També es podrà formalitzar un únic contracte d'accés conjunt per als serveis auxiliars de producció i per al consum associat, si compleixen els requisits següents:

 1. Les instal·lacions de producció estiguin connectades a la xarxa interior del consumidor.
 2. El consumidor i els titulars de les instal·lacions de producció siguin la mateixa persona física o jurídica.

En les modalitats d'autoconsum amb excedents no acollida a compensació a què resultés necessari realitzar un contracte de subministrament per a serveis auxiliars de producció, el titular de cada instal·lació de producció pròxima i associada a les de consum ha de subscriure un contracte d'accés amb l'empresa distribuïdora pels seus serveis auxiliars de producció directament o a través de l'empresa comercialitzadora, o modificar l'existent, d'acord amb la normativa d'aplicació, per reflectir aquesta circumstància.


Càlcul de les energies i potències a efectes de facturació

L'energia horària neta generada individualitzada d'aquells subjectes i que realitzin autoconsum col·lectiu o consumidor associat a una instal·lació propera a través de la xarxa, Engh, i, serà:

ENGh,i = βi · ENGh

Essent:

Engh: Energia neta horària total produïda pel generador o els generadors.
βi: És el coeficient de repartiment de l'energia generada entre els consumidors que participen de l'autoconsum col·lectiu. Per a cada consumidor i participant de l'autoconsum col·lectiu, aquest coeficient de prendre el valor que figuri en un acord signat per tots els consumidors participants de l'autoconsum col·lectiu i notificat a l'empresa distribuïdora com a encarregada de lectura dels consums.

Si és el cas, per a les instal·lacions d'autoconsum amb excedents, en els quals hi hagi diverses instal·lacions de producció amb un sol equip de mesura de generació neta, el repartiment de l'energia horària excedentària de generació abocada entre cadascuna de les instal·lacions de producció k que participin en el autoconsum col·lectiu o instal·lacions pròximes a través de la xarxa serà:

Vh,k = αk * (ENGh,k – ΣiEauth,i)

Essent:

Vh, k: És l'abocament net horari de la instal·lació k.
Engh, k: És l'energia neta horària produïda per la instal·lació k.
αk: És el coeficient de repartiment de l'energia horària neta generada per la instal·lació k que s'utilitzarà en absència de definició de coeficients de repartiment per acord signat per tots els subjectes participants de l'autoconsum col·lectiu i notificat al distribuïdor com a encarregat de lectura de la generació sempre que la suma d'aquests coeficients de tots els consumidors que participen en l'autoconsum col·lectiu sigui la unitat.

Aquests coeficients es calcularan d'acord amb la següent formulació:

formula1

En el qual:

PIK: la potència instal·lada de la instal·lació k.
ΣjPIj: suma de les potències instal·lades de les instal·lacions de generació.


Règim Econòmic amb Venda d'Energia

Poden acollir totes les modalitats d'autoconsum, i és obligatòria en el cas dels autoconsumidors no acollits a compensació d'excedents. Sota aquest règim l'energia horària excedentària es valora el preu horari del pool o específic si el té. Amb la seva corresponent peatge a la generació (0,5 € / MWh) i impost de el 7%.

Els autoconsumidors que operin sota aquesta modalitat tindran la consideració de productors i ha de complir amb el que estableix la normativa (representant, etc.). L'energia venuda haurà de satisfer el peatge a la generació (0,5 € / MWh) i la seva valoració econòmica estarà subjecta a l'impost de el 7%.


Règim econòmic amb Compensació Simplificada

El mecanisme de compensació simplificada consistirà en un saldo en termes econòmics de l'energia consumida en el període de facturació amb les següents característiques:

Si tenim un contracte de subministrament amb una comercialitzadora lliure:

 • L'energia horària consumida de la xarxa serà valorada a el preu horari acordat entre les parts.
 • L'energia horària excedentària, serà valorada a el preu horari acordat entre les parts.

En el cas d'un contracte de subministrament a l'PVPC amb una comercialitzadora de referència:

 • La energia horària consumida de la xarxa serà valorada al cost horari d’energia del PVPCr en cada hora, TCUh, definit en l’article 7 del RD 216/2014.
 • L'energia horària excedentària, serà valorada a el preu mitjà horari, PMH; obtingut a partir dels resultats del mercat diari i intradiari en l'hora h, menys el cost dels desviaments CDSVh, definits en els articles 10 i 11 de l'RD216 / 2014.

En cap cas, el valor econòmic de l'energia horària excedentària podrà ser superior a la valor econòmic de l'energia horària consumida de la xarxa en el període de facturació, el qual no podrà ser superior a un mes.

L'energia excedentària no pagarà el peatge a la generació ni el seu valor econòmic estarà subjectes a l'Impost sobre el Valor de la producció d'energia elèctrica (impost de el 7%).


Modificació de la ITC-BT-40

Tots els generadors per a subministrament amb autoconsum amb excedents independentment de la seva potència i els generadors per a subministrament amb autoconsum sense excedents de potència instal·lada superior a 800 VA, que es connectin a instal·lacions interiors o receptores de l'usuari, ho faran a través d'un circuit independent i dedicat des d'un quadre de comandament i protecció que inclogui protecció diferencial tipus a, que serà de 30 mA en instal·lacions d'habitatges, o instal·lacions accessibles a al públic general en zones residencials, o anàlogues.

Los generadores destinados a su instalación en viviendas, que no se conecten a la instalación a través de circuito dedicado, o a través de un transformador de aislamiento, tendrán una corriente de fuga a tierra igual o inferior a 10 mA.


Exemple dels passos a seguir en una Instal·lació <15KW

Tots els generadors per a subministrament amb autoconsum amb excedents independentment de la seva potència i els generadors per a subministrament amb autoconsum sense excedents de potència instal·lada superior a 800 VA, que es connectin a instal·lacions interiors o receptores de l'usuari, ho faran a través d'un circuit independent i dedicat des d'un quadre de comandament i protecció que inclogui protecció diferencial tipus a, que serà de 30 mA en instal·lacions d'habitatges, o instal·lacions accessibles a al públic general en zones residencials, o anàlogues.

 1. Instal·lació amb Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió
 2. Sol·licitem Llicència d'Obres a l'Ajuntament del Municipi (Si cal)
 3. Executem la instal·lació amb la BT-40 d'Instal·lacions generadores de baixa tensió
 4. Si potència nominal camp solar <10kW només Certificat Elèctric signat per un Instal·lador
 5. Si potència nominal camp solar >10kW Projecte Elèctric signat per un Enginyer.
 6. Es presenta a el departament de seguretat industrial autonòmic. S'inscriu automàticament en el registre d'instal·lacions d'autoconsum
 7. Queda legalitzada!
 8. El consumidor remet un escrit a la Distribuïdora amb el contracte o acord assolit amb la comercialitzadora.

NORMATIVA APLICABLE.

Reial Decret 244/2019, de 5 d'abril, pel qual es regulen les condicions administratives, tècniques i econòmiques de l'autoconsum d'energia elèctrica